Qualitat certificada

A Caterguai treballem perque els nostres serveis guarden el màxim de qualitat possible, cada dia, a cada momento. Per nosaltres, qualitat i servei són dos conceptes que han d’anar estretament lligats.

Gràcias a l’esforç de l’equip, a les inversions en infraestructures i al nivell d’especialització en els serveis a col·lectivitats i de gestió d’events, Caterguai ha obtingut el reconeixement extern del seu bon saber fer, mitjançant la certificació dels sistemes de gestió:

 • Registre de sanitat
 • Pòlisses de responsabilitat civil
 • Certificació de Manipulador d’aliments
 • Anàlisi i control sanitari
 • Control de d’APPCC
 • ISO 9001

El Departament de Qualitat

Els nostres supervisors realitzen un control diari de la gestió i garanteixen que l'activitat s'exercisca de forma perfecta. Tenen per missió la de ser interlocutors entre Caterguai i els responsables del centre. Les seues tasques consistixen a realitzar el seguiment del servici de restauració i del personal, i l'elaboració d’informes trimestrals d'avaluació. Una altra important funció consistix a supervisar la correcta implantació i funcionament en cada un dels centres del sistema de "Análisis de Perills i Punts de Control Crítico". Els supervisors dels centres compten amb una formació específica per al seu càrrec i posseeixen els coneixements més actuals en normatives sanitàries, sistemes de gestió, control de qualitat, productes i prevenció de riscos. Els nostres supervisors són experts en protocols de qualitat i seguretat alimentària.

Funcions:

 • Control analític de procesos, superfícies, matèries primeres, aigua, productes semielaborats i productes finals.
 • Inspeccions i Auditories trimestrals de Qualitat i Medi ambient tant en les nostres Cuines Centrals com en els Centres amb Cuina In Situ i Cuina Transportada.
 • Assessoria Higiénico-Sanitària. Assessoria constant sobre tota la normativa vigent en matèria d'Higiene Alimentària.
 • Manual APPCC. Elaboració i entrega d'un "Manual d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític" adaptat a les característiques particulars del centre on es va a desenvolupar l'activitat i segons la normativa vigent.
 • Implantació de Manuals APPCC. Complir la nostra política integrada de gestió és possible gràcies als mitjans tècnics i humans amb els que comptem. En la nostra empresa, comptem amb un Director de Qualitat, encarregat de la gestió i implantació dels sistemes d'autocontrol (APPCC) així com de la formació del personal de la nostra empresa.
 • Formació en el compliment dels registres específics de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític. Formació continuada en higiene alimentària.
 • Gestió de Solucions. Immediata gestió de solucions per a analitzar les causes dels problemes i prendre mesures correctores eficaces.
 • Homologació de proveïdors contínua. Som rigorosos amb la qualitat dels subministraments que els nostres proveïdors ens proporcionen i realitzem constants controls de qualitat en este àmbit.

Què és l’APPCC?

Les sigles APPCC signifiquen Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

Si considerem la qualitat com un conjunt de factors tals com els nutricionals, sensorials, comercials i de servei, el factor higiènico-sanitari resultaria essencial per a la correcta consecució dels esmentats factors, no havent d'excloure’s cap d'ells. Considerant, per tant, els aliments com a possible causa de malalties, han de desenvolupar-se mesures encaminades a evitar i prevenir-les. El sistema APPCC s'ha demostrat com el més eficaç per a assegurar la innocuïtat dels aliments que la indústria ofereix als consumidors.

Existeix un interés constant a estudia la forma de produir aliments d'una qualitat higiènic-sanitària elevada, de manera que aquests siguen innocus per a la salut del consumidor. Per a aconseguir-ho és necessari conèixer els perills que poden anar associats al consum d'aliments, quin és el seu origen i les mesures que es poden adoptar per a evitar-los, doncs sempre és més fàcil evitar un perill que eliminar-lo després de la seua aparició. Amb aquesta finalitat, és fonamental que totes les persones implicades en el procés d'elaboració d'un aliment actuen basant-se en unes adequades pràctiques higièniques.

Segons les normes internacionals (Codex Alimentarius) i nacionals (Reial decret 3484/2000 sobre normes per a l'elaboració, distribució i servei de menjars preparats i Reial decret 640/2006 d'aplicació de les disposicions comunitàries sobre higiene dels aliments), les empreses alimentàries han d'implantar un sistema d'autocontrol APPCC. Per a assegurar la correcta implantació del sistema APPCC, el centre ha de comptar amb unes bases sòlides ja que, si aquestes no es compleixen, el sistema manca de tota possibilitat d'èxit. Ens referim a les següents bases: pla de formació de manipuladors, pla de manteniment, pla de neteja i desinfecció, pla de desinsectació i desratització, pla de control de l'aigua, pla de traçabilitat, bones pràctiques de manipulació, homologació de proveïdors i tractament de brosses.

El sistema APPCC és un sistema que permet identificar els perills específics (biològics, químics i físics) susceptibles d'afectar a la seguretat d'un producte. La primera acció consisteix a dissenyar el diagrama de flux de la nostra producció, amb la descripció de les etapes principals de la mateixa. En cadascuna de les etapes descrites s'ha de descriure el llistat de perills potencials i realitzar l'anàlisi dels mateixos, establint les mesures preventives que els controlen. Una
vegada determinats els punts de control crítics, s'estableixen els límits crítics de cadascun, la vigilància dels mateixos i les possibles i necessàries accions correctores quan siguen necessàries.